Senin, 18 April 2011

Kitab-kitab Tauhid Kita

Kita beruntung, hidup di tengah-tengah zaman yang serba modern. Sejak era reformasi di negeri kita, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, termasuk kemudahan mendapatkan informasi. Al-faqir jadi ingat dulu, untuk mendapatkan informasi kita harus bersusah payah membeli koran-koran ataupun majalah-majalah yang cukup mahal. Buku-buku juga walau tersedia banyak di toko-toko kitab di sekitar Manabe' tapi juga masih terhitung terbatas jumlahnya. Sebagai seksi pendidikan Hisma, dulu al-faqir secara rutin membeli koran atau tabloid untuk dipasang di kording (koran dinding) yang tersedia di Manabe'. Sekarang akses untuk mendapatkan buku sudah sedemikian mudahnya, apalagi dengan banyak dibukanya warnet di Kajen, buku-buku bisa diakses lewat internet. Al-faqir sendiri yang tinggal di Jakarta, seperti dimanjakan dengan banyaknya toko-toko buku dan pameran-pameran buku.

Tapi tentu saja, tidak semua buku atau kitab itu cocok dengan thoriqoh kita yang menganut faham ahlussunnah wal jama'ah dengan madzhab Imam Abu Musa Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi. Diantara kitab-kitab yang sesuai dengan aqidah kita, termasuk yang sudah kita pelajari di Manabe' adalah:

 1. Kitabul Asma’ Wal Shifaat, karangan Imam Abu Manshur Abdul Qahir bin Thaher al Baghdadi.
 2. Kitabussunnah, karangan Imam Abdul Qasim Hibbatullah bin Hasan at Thabarai Allakai.
 3. Kitab Tadzkiratul Qusyaairiyah, karangan Imam Abdul Karim al Qusyairi.
 4. Kitab al Madkhalul Ausath ila ilmil Kalam, karangan Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Faurak.
 5. Kitab al Iqdus Shafi, karangan Imam Abdul Qasim Abdurrahman bin Abdus Shamad Al Iskafi an Nisaburi.
 6. Kitab Umdatul ‘Aqaid wal Fawaid karangan Imam Yusuf bin Dzu Nas Al Fandlai al Maliki.
 7. I’itiqad Ahlussunnah wal jama’ah, karangan Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al Juwaini.
 8. I’itiqad Ahlussunnah wal jama’ah, karangan Imam Abdul Qasim Abdul Karim dan Hazin Al Qusyairi.
 9. Lam’ul Adillah fi Qawaid ‘Aqaid Ahlussunnah, karangan Imamul Haramain.
 10. Kitab Syarhil Kubra, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as Sanusi.
 11. Hidayatul Murid syarah Jauharatut Tauhid, karangan Burhan al-Laqani.
 12. Hasyiah Ummul Barahin, karangan Syihab Ahmad bin Muhammad Al-ganimi.
 13. Kitab al Aqidah, karangan Imam Abi Ishak as Syairazi.
 14. Kitab al Aqidah, karangan ‘Izzuddin bin Abdussalam.
 15. Kitab Asrarut Tanzil, karangan imam Al-Fahkrur Razi.
 16. Tabyiin Kizbul Muftari, karangan Ibnu ‘Asakir.
 17. Ta’wilul Musytabihaat, karangan Syamsuddin Ibnul Luban.
 18. Ihya Ulumuddin, Qawaidul Aqaid, karangan Imam Al Ghazali.
 19. Syarah ‘Aqidah Ibnul Hajib, karaangan As Subki.
 20. Syarah Tijanuddari, karangan Syeikh Ibrahim Al bajuri.
 21. ‘Aqidatun Najiin fi Ilmi Usuluddin, karangan Syekh Zainal ‘abidin al Fhatari.
 22. Tuhfatul Murid syarah Jauharatut Tauhid, karangan Syeikh Ibrahim Al bajuri.
 23. Kitab sakaki syarah hud-hudi, karangan imam Syarqawi.
 24. Kitab al ‘Itiqad, karangan imam Baihaqi.
 25. Kitab Kifayatul ‘Awam.Karangan Syeikh Muhammad al-Fadhali.
 26. Kitab Al Bajuri Pensyarah kitab sanusi, karangan Ibrahim Al bajuri.
 27. Ummul Baraahim, karya Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As Sanusi.
 28. Jauhartut Tauhid, karya Burhanuddin Ibrahim bin Harun al Aqani.
 29. Badul Amali, karya Sirajuddin Ali bin Utsman Al Usyi.
 30. Al Aqaidun Nasafiyah, karangan Syeikh Namar bin Muhammad An Nasafi.
 31. Risalah fi Ilmittauhid, karangan Imam Ibrahim Al Bajuri.
 32. Hushunul Hamidiyah, karangan Hasan Muhammad At Tharabilisi.
 33. Bahrul Kalam, karangan Abu Mu’in an Nasafi.
 34. Syarqawi syarah sanusi,karangan Syeikhul Islam as-Syarqawi.
 35. Kitabul Arbain fi ushuliddin, karangan Imam Al Ghazali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar